Ulve, får og vogtere: Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991

By Bent Jensen

Første del omhandler de trusler og udfordringer, Danmark og landets demokratiske institutioner stod over for: den militære trussel fra Sovjetunionen og Warszawapagten; de ideologiske udfordringer fra Danmarks Kommunistiske Parti, SF og Venstresocialisterne, den stalinistiske fredsbevægelse i 1940-1950’erne, den marxistiske kulturrevolution i 1960-1970’erne, den anden fredsbevægelse i 1980’erne samt de trusler, som den sovjetiske spionage, desinformation og meningspåvirkning udgjorde – herunder den, der blev udført af danske statsborgere.
Anden del beskriver de foranstaltninger, det danske demokrati traf for at afværge såvel truslerne fra Øst som udfordringerne fra danske østsympatisører: det militære forsvar, den danske "ikke-provokationspolitik" i forhold til Kreml, de danske efterretningstjenester og deres indsats, deepest antikommunistiske organisationer og det folkelige Danmarks stilfærdige modstand. Endelig behandles Socialdemokratiets forvandling i Den Kolde Krigs sidste periode, årsagerne hertil og konsekvenserne heraf.

Ulve, får og vogtere bygger på et omfattende trykt og utrykt materiale fra en række danske og udenlandske statslige og inner most arkiver, hvoraf en stor del kommer til anvendelse for første gang i dansk historieforskning.

Ulve, får og vogtere skildrer, hvordan Danmark less than Den Kolde Krig stod mellem et kulturelt, politisk og økonomisk tilhørsforhold til Vesten på den ene part og frygten for den geografisk nærliggende totalitære supermagt på den anden aspect.

Show description

Preview of Ulve, får og vogtere: Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991 PDF

Similar Politics books

Slouching Towards Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline

During this long island instances bestselling ebook, Robert H. Bork, our country's so much individual conservative pupil, deals a prophetic and unparalleled view of a tradition in decline, a state in such critical ethical hassle that its very origin is crumbling: a country that slouches now not in the direction of the Bethlehem anticipated through the poet Yeats in 1919, yet in the direction of Gomorrah.

Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years, 1954-1965

The 25th-anniversary version of Juan Williams's celebrated account of the tumultuous early years of the civil rights movementFrom the Montgomery bus boycott to the Little Rock 9 to the Selma–Montgomery march, hundreds of thousands of normal those who participated within the American civil rights move; their tales are advised in Eyes at the Prize.

Borders: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)

Compelling and obtainable, this Very brief advent demanding situations the conception of borders as passive strains on a map, revealing them as a substitute to be indispensable forces within the fiscal, social, political, and environmental approaches that form our lives. Highlighting the historic improvement and endured relevance of borders, Alexander Diener and Joshua Hagen supply a strong counterpoint to the assumption of an impending without borders international, underscoring the impression borders have on a number of matters, resembling monetary improvement, inter- and intra-state clash, worldwide terrorism, migration, nationalism, overseas legislation, environmental sustainability, and ordinary source administration.

Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons

On the grounds that their inception, nuclear guns have expanded at an alarming fee, leaving everybody from policymakers to involved voters considering what it is going to take to gradual, cease, or perhaps opposite their unfold. With readability and services, Joseph Cirincione offers an even-handed examine the heritage of nuclear proliferation and an positive imaginative and prescient of its destiny, offering a accomplished survey of the wide variety of serious views.

Additional info for Ulve, får og vogtere: Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991

Show sample text content

Warszawapagtens flådeøvelser blev forlagt længere og længere vestover. Hovedlinjen i den sovjetiske maritime strategi i Østersøen var i modsætning til tidligere nu offensiv. Der var i 1960’erne og 1970’erne adskillige eksempler på klart provokerende østlig maritim adfærd i Østersøen, hvor den danske territorialgrænse blev krænket. 163 Desværre kan denne udvikling ikke beskrives mere udførligt og konkret, da Statsministeriet har besluttet, at det relevante materiales oplysninger skal hemmeligholdes af hensyn til den danske stats sikkerhed i 2012. Oplysningerne angår en ganske anden militærstrategisk virkelighed og har i dag udelukkende historisk interesse. Som det vil fremgå af det følgende, har både Forsvarsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet afklassificeret materiale om de samme emner ud fra den betragtning, at den danske stat i 2012 ikke trues af offentliggørelsen af 50-60 år gamle og nu irrelevante oplysninger. Den danske flåde havde ingen landgangsfartøjer, da den ikke planlagde landgang i andre lande. Til gengæld var Warszawapagtens flådestyrker velforsynet med denne style fartøjer og indøvede flittigt landsætninger på kyster, der havde en slående lighed med Køge Bugt. 1980. Warszawapagtlandenes østersøflåder, der skulle spille en valuable rolle ved en erobring af Danmark, blev løbende moderniseret med nye og bedre amfibiefartøjer og fra 1970’erne med missilfartøjer. Som det fremgår af tabellen sidst i dette kapitel, rådede guy desuden over a hundred landgangsfartøjer alene i Østersøområdet – fartøjer, der kun kunne anvendes ved et angreb. Øvelser i landsætning var da også en hyppig foreteelse, og alene i årene 1962-1965 afholdt polske styrker a hundred and seventy af denne sort øvelser. 164 I 1965 udarbejdede FE for første gang analysen Truslen mod Danmark, der gav det mest omfattende og detaljerede billede af den østlige trussel, og som senere løbende blev opdateret. Studiet byggede på al FE’s indsamlede viden, sammenfattet i normalbilledet pr. marts 1965; på de sovjetiske strategiske doktriner, som de var udtrykt i marskal Sokolovskijs værk Военная стратегия (Den militære strategi) fra 1963;165 på informationer om sovjetiske taktiske doktriner, især om amfibie- og luftbårne operationer, og endelig på �den vurderede business enterprise og dislocering« af Warszawapagtens væbnede styrker i interesseområdet (DDR, Polen og Baltikum). 166 I en FE-vurdering fra 1968 hed det således, at �den sovjetiske doktrin afspejles tydeligt i en række faktorer, hvoraf følgende skal fremhæves: – en tydelig vestvendt placering af styrkerne med væsentlige dele presset helt frem til NATO-området – eksistensen af relativt shop luftbårne styrker – en betragtelig del af de eksisterende divisioner er panserdivisioner – et relativt stort antal kampvogne forefindes i alle divisionstyper – eksistensen af cellular missilenheder ved enhederne på alle trin fra department og opefter – en kontinuerlig forøgelse af mobiliteten – eksistensen af en betragtelig amfibiekapacitet, ikke mindst i Østersøen« 167 Som nævnt i indledningen af dette kapitel afspejlede den vestvendte placering af styrkerne den offensive sovjetiske doktrin.

Download PDF sample

Rated 4.43 of 5 – based on 30 votes